Jõustusid standardite EVS 875-7 ja EVS 875-13 uustöötlused

01.11.2016 jõustusid EVS Teatajas 2016 teate ilmumisega Eesti varahindamise standardite sarja EVS 875 osade 7 ja 13 uustöötlused.

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on käesolevatesse standarditesse, mis on standardite EVS 875-7:2011 ja EVS 875-13:2011 uustöötlused, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused:

EVS 875-7:2016 Hinnangu läbivaatus
1)   standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega;
2)   hinnangu läbivaatuse liigitus ja toimingud viidi vastavusse IVS liigitusega;
3)   võttes aluseks puudused viimaste aastate eksperthinnangutes, on uuendatud eksperthinnangutes esinevate puuduste näited;
4) arvesse on võetud hindamise aruande täiendused, mis on toodud EVS875 osa 4 uustöötluses.


EVS 875-13:2016 Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat;
2) kehtivate õigusaktidega on kooskõlla viidud keskkonna ja planeeringute valdkonnaga seonduvad juhised;
3) lisatud on hoone sisekeskkonna, energiatõhususega seonduvaid juhiseid;
4) esitatud on seoseid tervishoiu, tööohutuse ja kestlikkusega

Standardite koostaja on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu töörühm.