Kutselised hindajad

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt väljastatud kutsetunnistused registreeritakse riiklikus Kutseregistris.
Kehtiva kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida SIIT

Eestis kehtib kaheksa-tasemeline kvalifikatsiooniraamistik, mis hõlmab nii formaalhariduslikke kui kutsekvalifikatsioone.

30.10.2013.a Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu otsusega nr 26 on kinnitatud järgmiste kinnisvara hindaja kutsestandardi kutsed:

Kutsetase: 5
Kutsenimetus: Kinnisvara nooremhindaja
Spetsialiseerumine: puudub

Kutsetase : 6
Kutsenimetus: Kinnisvara hindaja
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja nendega kaasnevad krundid.

Kutsetase : 7
Kutsenimetus: Vara hindaja
Spetsialiseerumine: kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jmt. (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.).