Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Kutse esmataotlejatele esitatavad nõuded:

Eeltingimused Kinnisvara
nooremhindaja
(NH), tase 5
Kinnisvara hindaja (KH),
tase 6
Vara hindaja (VH),
tase 7
Hariduslik baas vähemalt
keskharidus
Bakalaureusekraad või rakenduslik kõrgharidus (soovitavalt majandus-, ehitus-, õigusteadus- või kinnisvaraalane) Magistrikraad (soovitavalt majandus-, ehitus-, õigusteadus- või kinnisvaraalane)
Töökogemus  eelneva kutsetaseme kutse olemasolu korral 2 aastat (NH) 3 aastat (KH)
Töökogemus (hindamisalane) 2 kuud 3 aastat 4 aastat
Täiendõpe Vajalik Vajalik Vajalik

Kinnisvara nooremhindaja kutsetaseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise eeltingimused:
1) vähemalt keskharidus
2) töökogemus kinnisvara hindamise alal 2 kuud
3) EKHÜ poolt tunnustatud ajakohase täiendõppe läbimine vastavalt Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord sätestatule
4) kinnisvara hindaja või vara hindaja saab taotleda kutsekompetentsuse hindamise tulemuste alusel kinnisvara nooremhindaja kutsekvalifikatsiooni hindamisstandardis esitatud tingimustel.

Kinnisvara hindaja kutsetaseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise eeltingimused:
1) bakalaureusekraad või rakenduslik kõrgharidus vastavalt kehtivatele haridussüsteemi kvalifikatsioonidele (soovitavalt majandus-, ehitus-, õigusteadus- või kinnisvaraalane)
2) 2-aastane töökogemus kutselise kinnisvara nooremhindajana või 3-aastane töökogemus hindamisalal
3) EKHÜ poolt tunnustatud ajakohase täiendõppe läbimine vastavalt Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord sätestatule
4) vara hindaja saab taotleda kinnisvara hindaja kutsetaset vastavalt taastõendajatele esitatavatele nõuetele.

Vara hindaja kutsetaseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise eeltingimused:
1) magistrikraad vastavalt kehtivatele haridussüsteemi kvalifikatsioonidele (soovitavalt majandus-, ehitus-, õigusteadus- või kinnisvaraalane) ning vähemalt 3-aastane töökogemus hindamisalal või
2) muu valdkonna eriala magistrikraad ja vähemalt 4-aastane töökogemus hindamisalal või
3) kehtiv kinnisvara hindaja kvalifikatsioon vähemalt 3 aastat
4) EKHÜ poolt tunnustatud ajakohase täiendõppe läbimine vastavalt Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord sätestatule.

Kinnisvara nooremhindaja, kinnisvara hindaja ja vara hindaja kutset ei saa taotleda, kui taotleja suhtes kehtivad süüdimõistvad kohtuotsused, Aukohtu otsused või muud hindaja süülist tegevust puudutavad dokumentaalsed tõendid. Aukohtu poolt rakendatud distsiplinaarkaristuse “noomitus” aegumistähtaeg on üks (1) aasta.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis):
Kõik dokumendid palun koondada ühte digikonteinerisse, see digiallkirjastada ja saata e-posti teel ekhy@ekhy.ee
1) avaldus ühele kutsetasemele kohustuslikul dokumendivormil,
2) koopia isikust tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart),
3) haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d) või väljavõte Eesti.ee riigiportaalist,
4) tööalase tegevuse kirjeldus ja täiendõppe loetelu kohustuslikul dokumendivormil,
5) tööandja kinnitus erialase töökogemuse kohta (kinnisvara nooremhindaja kutse esmakordsel taotlemisel),
6) täiendõppe läbimist ja varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad vastavalt Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord sätestatule,
7) näidistööd vastavalt Näidistööde juhendile,
8) kui kutse taotleja ei ole Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige, siis vähemalt kahe spetsialisti (kutselise hindaja, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liikme, riigi või kohaliku omavalitsuse töötaja või krediidiasutuse töötaja, kelle pädevuses on varade hindamine) kinnitus taotleja kompetentsuse kohta
9) RICS kutsetunnistust (kinnisvara hindamise valdkond) omav taotleja võib taotluse esitamise tähtajaks kutsekomisjonile vabatahtlikult esitada portfolio rahvusvahelistest töödest (projektid, tehtud tööd, tulemus, jne) tööalase kogemuse tõendamiseks.

Taastõendajale esitatavad eeltingimused ja nõuded:
1) taotluse esitamise ajal kehtiv kutsetunnistus,
2) aruandlusperioodil tähtajaks esitatud aruanded vastavalt Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise korrale,
3) Kutse andmise korra punktis 3 nimetatud kirjalikule ja suulisele eksamile pääsemiseks peab olema läbitud auditeerimine Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord sätestatud tingimustel, mille tulemus on vähemalt rahuldav; kutsealasele vestlusele pääsemiseks peab viimase läbitud auditi tulemus olema vähemalt hea,
4) täiendõppe nõuete täitmine vastavalt Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord sätestatule,
5) aruandeperioodil puuduvad süüdimõistvad kohtuotsused, Aukohtu otsused või muud hindaja süülist tegevust puudutavad dokumentaalsed tõendid. Aukohtu poolt rakendatud distsiplinaarkaristuse “noomitus” aegumistähtaeg on üks (1) aasta,
6) kutsekomisjonil on õigus taastõendajana käsitleda kutse taotlejaid, kelle kutsetunnistuse kehtivus on lõppenud, kuid kelle tööalane tegevus on peale kutsetunnistuse lõppemist seotud hindamisega või kelle eemalviibimine kutsealalt on muul viisil piisavalt põhjendatud.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis):
Kõik dokumendid palun koondada ühte digikonteinerisse, see digiallkirjastada ja saata e-posti teel ekhy@ekhy.ee

1) avaldus ühele kutsetasemele kohustuslikul dokumendivormil,
2) koopia isikust tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3) tööalase tegevuse kirjeldus ja täiendõppe loetelu kohustuslikul dokumendivormil, 
4) täiendõppe läbimist ja varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad vastavalt Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord sätestatule,
5) auditeerimise läbimist tõendavad dokumendid,
6) taotleja võib taotluste esitamise tähtajaks kutsekomisjonile vabatahtlikult esitada kaks tema poolt koostatud EVS 875 nõuetele ja taotletavale kutsetasemele vastavat näidistööd (eesti või inglise keeles), mis võetakse aluseks vestluse läbiviimisel,
7) RICS kutsetunnistust (kinnisvara hindamise valdkond) omav taotleja võib taotluste esitamise tähtajaks kutsekomisjonile vabatahtlikult esitada portfolio rahvusvahelistest töödest (projektid, tehtud tööd, tulemus, jne), mis on kutsealase vestluse läbiviimisel täiendavaks osaks (lisaks käesoleva loetelu punktis 7 nimetatule).

NB !
Esitatavatele nõuetele peab taotleja vastama avalduse esitamise ajal.
Kõik nõutud dokumendid tuleb esitada koos avaldusega, samal päeval.
Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja. Taotleja kinnitab avaldusel enda vastavust taotletavale kutsetasemele.
Kutse taotlemise dokumentide menetlemine toimub vastavalt
Dokumentide menetlemise korras sätestatule.

 

Kutse taotlemise avaldus Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Kutse taotlemise avaldus Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 taastõendaja

Kutse taotlemise avaldus Kinnisvara hindaja, tase 6 / Vara hindaja, tase 7

Kutse taotlemise avaldus Kinnisvara hindaja, tase 6 / Vara hindaja, tase 7 taastõendaja

Tööalase tegevuse kirjeldus

Tunnistuse näidis ettevõtte sisekoolitused