Liikmeks astumine ja välja arvamine

Ühingu liikme missioon:
Aktiivse tegevusega kaasa aidata Ühingu tegevusele ja arengule.

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing (EKHÜ) on asutatud 05. mail 1995. aastal vabatahtliku ühendusena (kinnis)vara hindamise tegevusala arendamiseks Eesti Vabariigis.
Ühingu tegevus tugineb oma liikmete aktiivsele tööle, kes tegudega ja aineliselt aitavad kaasa (kinnis)vara hindamise kutseala arengule ja Ühingu eesmärkide saavutamisele.

Kuidas EKHÜ liikmeks saada

Füüsilised isikud

Füüsilisest isikust liikmed jagunevad: liikmekandidaat, tegevliige, auliige.
Ühingu liikmekandidaadiks võib saada iga füüsiline isik, kes tunnustab ja kohustub järgima EKHÜ põhikirja, EKHÜ Heade Tavade koodeksit ning kohustub täitma EKHÜ juhtorganite otsuseid ja korraldusi.

EKHÜ liikmekandidaadiks võetakse isikuid kirjaliku digiallkirjastatud avalduse alusel. Avaldusele tuleb lisada:
1)       elulookirjeldus (Curriculum Vitae)
2)       soovituskirjad kahelt Ühingu tegevliikmelt

Soovitaja – liikmekandidaadi mentor ja tugiisik, kes tutvustab liikmekandidaadile EKHÜ struktuuri ning EKHÜ-s kehtivaid regulatsioone, vajadusel nõustab ka kutse taotlemisel. Soovitaja vastutab liikmekandidaadi kohustuste täitmise eest EKHÜ ees.

Ühingu tegevliikmeks võib saada iga füüsiline isik, kes on läbinud aastase liikmekandidaadi staaži.
Auliikme nimetab juhatus Ühingu tegevliikme või toetajaliikme ettepanekul.

Ühingu liikmekandidaadiks vastuvõtmise otsustab juhatus. Juhatusel on õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.
Esitatud avaldused ja lisadokumendid vaatab juhatus läbi ning teeb otsuse korralistel juhatuse koosolekutel, mis toimuvad kord kuus. (Liikmekandidaadiks vastuvõtmise kuupäev on juhatuse otsuse kuupäev.)

EKHÜ liikmemaks on 100 eurot aastas (tasumise tähtaeg 01. märts).
Liikmekandidaadiks astumisel on liikmemaks 50 eurot. 
Liikmemaks tuleb tasuda EKHÜ kontole IBAN: EE471010052028154002.

Juriidilised isikud
Toetajaliikmeks võib saada iga juriidiline isik, kes soovib kaasa aidata Ühingu eesmärkide saavutamisele.

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku digiallkirjastatud avalduse alusel. Juhatusel on õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.
Esitatud avaldused ja lisadokumendid vaatab juhatus läbi ning teeb otsuse korralistel juhatuse koosolekutel, mis toimuvad kord kuus
(Toetajaliikmeks vastuvõtmise kuupäev on juhatuse otsuse kuupäev.)

  Toetajaliikme tasu
ettevõtja (kuni 5 hindajat) kuni 5 hindajat     125 €
ettevõtja (alates 6 hindajat) 6 – 10 hindajat      375 €
  11 – 15 hindajat    625 €
  üle 15 hindaja    1000 €
riigiasutused, avalik-õiguslikud isikud,
pangad jt.
1000 €

Ühingust välja arvamine

Ühingu liikmeskonnast võib välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada elektrooniliselt digiallkirjastatuna või saata tähitud postiga. Kui Ühingu liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, tuleb tasuda liikmemaks kogu majandusaasta eest. Avalduse rahuldamise eelduseks on mistahes võlgnevuste puudumine Ühingu ees. Juhatus vaatab avalduse ja muud dokumendid läbi ning teeb otsuse korralisel juhatuse koosolekul, mis toimuvad üldjuhul kord kuus. (Välja arvamise kuupäev on juhatuse otsuse kuupäev.)

 

Avaldus EKHÜ liikmekandidaadiks
Soovituskiri

Avaldus EKHÜ-st väljaastumiseks

EKHÜ liikmeks astumise avaldus_juriidil isik
Liikmemaksu maksmise kord. Soodustuste kord.