EKHÜ võtab tööle tegevdirektori

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume edastada elektrooniliselt (ekhy@ekhy.ee) või posti teel (Õismäe tee 46 a, 13502 Tallinn) hiljemalt 20. veebruar 2007.

Ametijuhend

Kinnitatud
EKHÜ juhatuse otsusega

1. ÜLDOSA

Amet: Tegevdirektor
Kuupäev: 07.02.2007
Firma: Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing (EKHÜ)
Otsene ülemus: EKHÜ juhatuse esimees

2. AMETIKOHA PEAMINE EESMÄRK

EKHÜ juhatuse jooksvate tööprobleemide lahendamine; büroo töö ja asjaajamise korraldamine.

3. EELDUSED AMETIKOHA TÄITMISEKS

3.1. Keskeri- või kõrgharidus (soovitavalt haldusjuhtumise, kinnisvara- või majandusalane), kasuks tuleb eelnev sekretäri või assistenditöö kogemus.
3.2. EKHÜ põhikirja tunnustamine ja lojaalsus Ühingule.
3.3. Arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammide tundmine.
3.4. Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.
3.5. Tööks vajaliku seadusandluse tundmine.
3.6. Vastutustundlikkus, täpsus, usaldusväärsus.
3.7. Võõrkeelte oskus suhtlustasandil (inglise keel + soovitavalt vene keel)

4. PEAMISED TÖÖÜLESANDED

4.1. EKHÜ üldinfo valdamine ja edastamine.
4.1.1. Juhatusele jm ühingu institutsioonidele tuleva info edastamine.
4.1.2. Üldkoosolekute, juhatuse koosolekute ja kutsekomisjoni ning vajadusel teiste ühingu institutsioonide koosolekute protokollide koostamine ja vormistamine.
4.1.3. Ühingu liikmetele üldkoosoleku, juhatuse ja kutsekomisjoni ning vajadusel teiste ühingu institutsioonide otsuste edastamine.
4.1.4. Ühingule vajaliku info kogumine ja edastamine juhatusele ja teistele ühingu institutsioonidele.
4.1.5. Telefonikõnede, teadete vastuvõtt ja edastamine.
4.1.6. Sissetulnud posti vastuvõtt, sorteerimine, registreerimine ja jaotamine.
4.1.7. Väljamineva posti registreerimine, saatmise korraldamine.
4.1.8. Materjalide paljundamine, meilide ja fakside saatmine.
4.1.9. Ühingu kodulehekülje.
4.1.10. Ühingu andmebaaside töökorras hoidmine.
4.1.11. Ühingu raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamine

4.2. Muud tööülesanded.
4.2.1. Ühingu poolt korraldatavate ürituste organiseerimine, sh EKHÜ üldkoosolekute korraldamise organiseerimine, konverentside, seminaride, täiendkoolituse kursuste korraldamine koostöös nende ürituste eest vastutava(te) juhatuse liikme(te)ga.
4.2.2. EKHÜ üritustest osavõtumaksude kogumise korraldamine.
4.2.3. Ühingu liikmete ja kutseliste hindajate registri ja liikmemaksude arvestuse pidamine, arvete trükkimine, registreerimine ja väljastamine
4.2.4. Ühingu reklaami ja infoküsimustega tegelemine.
4.2.5. Kontaktide hoidmine kõikide üksikliikmetega ja kutseliste hindajatega,
4.2.6. Kogu ühingu dokumentatsiooni korrashoid koostöös ühingu institutsioonidega.
4.2.7. Kutsetaotlejate registri pidamine ja suhtlemine kutsetaotlejatega.
4.2.8. Kutseliste hindajate registri pidamine, mh tegevusaruannete laekumise jälgimine.
4.2.9. Kutsekomisjoni sekretäri ülesannete täitmine
4.2.10. Eksamikomisjoni sekretäri ülesannete täitmine

4.3. Büroo töö korraldamine.
4.3.1. Jooksvate haldusküsimuste lahendamine.
4.3.2. EKHÜ raamatupidamise korraldamine
4.3.3. EKHÜ varade ja inventari haldamine ning nende registri pidamine.

5. ÕIGUSED

5.1. Saada ametialast täiendkoolitust.
5.2. Osaleda juhatuse- ja üldkoosolekutel ning muudel üritustel.

6. VASTUTUS

6.1. EKHÜ büroo tõrgeteta töö korralduse eest.
6.2. EKHÜ büroo varade ja materjalide eest vastavalt üleandmise-vastuvõtmise aktile.
6.3. EKHÜ kassa ja sularaha arvelduste eest.
6.4. Raamatupidamise jooksva töö korraldamise eest.

Ametijuhendiga olen tutvunud

Nimi: ……………………………

Kuupäev: ………………………..

Allkiri: