Jõustusid standardite EVS 875-5 ja 875-12 uustöötlused

02.03.2016 jõustusid EVS Teatajas 2016 teate ilmumisega Eesti varahindamise standardite sarja EVS 875 osade 5 ja 12 uustöötlused.

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on käesolevatesse standarditesse, mis on standardite EVS 875-5:2010 ja EVS 875-12:2010 uustöötlused, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused:

EVS 875-5:2016 Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

  • Standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega.
  • Lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele.
  • Täpsustatud on mõisteid ja selgitusi vastavalt Eesti heale raamarupidamistavale, muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ).
  • Lisatud on mitterahalise sissemakse õiglase väärtuse hindamine riigiraamatupidamiskohuslastel.
  • Välja on jäetud ettevõtte väärtuse hindamine

EVS 875-12:2016 Hindamine hüvitamise eesmärgil

  • Uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat.
  • Täpsustatud on nõudeid hindaja pädevuse ja sõltumatuse osas.
  • Täpsustatud on tellimuslepingu sisu (sh. kaasneva kahju ja saamata jääva tulu käsitlust tellimuslepingu sõlmimisel).
  • Täpsustatud on tehnovõrkude käsitlust.
  • Lisatud on selgitus riigi või kohaliku omavalitsuste poolt teostatud tehingute kasutamise kohta võrdlustehingutena.

Standardite koostaja on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu töörühm.