Lepituskulude eeskiri

PDF vormingus:Lepituskulude eeskiri

EKHÜ Lepitusorgan

LEPITUSMENETLUSE KULUDE EESKIRI

1. Üldsätted
1.1. Lepitusmenetluse kulude eeskirja kohaldatakse, kui pooled on jõudnud kokkuleppele vaidlusküsimuse lahendamiseks lepitusorgani kaudu tegutseva lepitaja vahendusel.
1.2. Lepitusmenetluse kokkulepe loetakse sõlmituks lepitusorgani menetluskorra punktis 2 sätestatud juhtudel.

2. Lepitusmenetluse tasu
2.1. Lepitusmenetluse tasu koosneb:
2.3.1. lepitusasja haldustasust;
2.3.2. lepitaja tasust.

3. Lepitusasja haldustasu
3.1. Lepitusasja haldustasu on 100 eurot iga lepitusasja kohta, millele lisandub käibemaks seaduses ettenähtud juhtudel.1
3.2. EKHÜ liikme jaoks on lepitusasja haldustasu 20 eurot.

4. Lepitaja tasu
4.1. Lepitajale lepitusasja lahendamise ja läbiviimise eest makstav tasu (Lepitaja tasu) on kokkuleppeline, kusjuures tasu ülemmäär on sõltuvalt vara liigist järgmine: (i) elamispinnad – 500 eurot, (ii) hoonestamata maa – 800 eurot, (iii) äripinnad – 1 200 eurot, (iv) muu vara liik – 1 200 eurot. Lepitajale lepitusasja lahendamise ja läbiviimise eest makstavalt tasult peab EKHÜ kinni ja kannab Maksuametile üle üksikisiku tulu- ja töötuskindlustus­maksu, kohustusliku kogumis­pensioni makse ning samuti tasult arvestatava sotsiaalmaksu ja töötus­kindlustus­maksu.
4.2. Lepitaja tasu sõltub lepitusasja lahendamise edukusest. Lepitusasja korral:
4.2.1. mis lõpeb lepituskokkuleppega – 100% tasumäärast;
4.2.2. mis ei lõpe lepituskokkuleppega, kuid kus kasutatakse kõiki menetluskorras ettenähtud lepitamise võimalusi – 60% tasumäärast;
4.2.3. mil lepitaja: (i) keeldub peale teiselt poolelt vastuse saamist sisulist lepitusmenetlust alustamast põhjendusel, et vaidlus ei ole lepitusmenetluseks sobilik; (ii) lepitaja katkestab lepitusmenetluse põhjendusega, et kokkuleppe saavutamine lepitusosaliste vahel on vähetõenäoline või (iii) menetluse käigus selgub, et vaidluse lahendamine lepitusorganis ei ole selle menetluskorra alusel lubatav – 20%.

5. Lepitusmenetluse tasu maksmine ja tähtajad
5.1. Lepitusmenetluse tasu tasutakse kogu lepitaja tasumäära ulatuses lepitusorgani poole pöördunud avaldaja poolt ettemaksuna EKHÜ arveldusarvele enne lepitusmenetluse algust.
5.2. Lepitusmenetluse tasu muutub sissenõutavaks alates hetkest kui pooled on jõudnud kokkuleppele vaidlusküsimuse lahendamiseks lepitusorgani kaudu tegutseva lepitaja vahendusel.
5.3. Lepitusmenetluse tasu maksmistähtaeg on üldjuhul kuni 5 tööpäeva.
5.4. Lepituskokkuleppega lõppeva lepitusasja korral võivad lepitusosalised leppida kokku lepitusmenetluse tasu hüvitamise tingimused lepitusmenetluse tasu tasunud isikule, mis formuleeritakse lepituskokkuleppes.
5.5. Juhul, kui lepitusasi ei lõpe lepituskokkuleppega, tasub EKHÜ tagasi lepitus­menetluse tasu tasunud isikule summa, mis jäi üle punktides 4.2 sätestatud tingimuste alusel arvestatud lepitaja tasust ning sellelt arvestatud sotsiaalmaksust ja töötuskindlustusmaksust.
5.6. Antud summa tasutakse EKHÜ poolt lepitusmenetluse tasu tasunud isiku poolt näidatud arvele 5 tööpäeva jooksul alates lepitusmenetluse lõpetamisest.
5.6 Lepitusasja haldustasu ei kuulu tagastamisele.