Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskülas Vabariigi Valitsuse 17.01.20018 määrusega 16 kinnitatud ” Maa hindamise tegevuslitsentside väljastamise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise Õigus on füüsilisel isikul, kellele on EKHÜ poolt omistatud Vara hindaja, tase 7 kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

1) ees-ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalivikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 23.märtsiks 2020

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee