Jõustus standardi EVS 875-6 uustöötlus (hindamine laenamise eesmärgil)

Jaanuari algul 2017 jõustus Eesti varahindamise standardite sarja EVS 875-6 uustöötlus.

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on käesolevatesse standarditesse, mis on standardi EVS 875-6:2016 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused:

– uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat;

– muudetud standardi ülesehitust;

– käsitletud on kinnispandi väärtuse hindamise aluseid ja hindamismeetodeid;

– senisest põhjalikumalt on käsitletud eelduste kasutamist;

– täpsustatud kinnistu mõtteliste osade käsitlust vara turuväärtuse hindamisel;

– täpsustatud on opereerimisega (käitamisega) seotud vara hindamist laenutagatise eesmärgil;

– täpsustatud statsionaarse sisustuse käsitlust vara turuväärtuse hindamisel;

– täpsustatud on lisahinnangu kasutamise lubatavust varade hindamisel laenutagatise eesmärgil.

Standardite koostaja on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu töörühm.

Standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskuse kaudu, e-poest.