Standardi EVS 875-12:2010 rakendamisest

Vara hindamist käsitleva standardisarja 12. osa, mis käsitleb vara hindamist hüvitamise eesmärgil, koostati 2010. aastal Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu töögrupi poolt ja kinnitati Eesti standardina EVS 875-12:2010 “Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil” sama aasta oktoobrikuus.

Tänaseks on standardi rakendamisel leitud kohti, mis vajaksid täpsustamist. Nimelt on hindamise praktikas esile kerkinud probleem hüvitusväärtuse leidmisega olukorras, kus tehinguinformatsiooni napib ja olemasolevate tehingute näol on suuresti tegemist tehingutega, mille puhul on ostjaks riik, omavalitsus või nendega tihedalt seotud juriidiline isik. 

Selgitused leiate SIIT 

Eesti Standardikeskuse veebilehel:
http://www.evs.ee/LinkClick.aspx?fileticket=eRxQuDvdUSs%3d&tabid=312