Alanud on dokumentide vastuvõtt sügiseseks kutseeksamiks

Eksamile pääsemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus, millele on lisatud foto; 
 • isikut tõendav dokument (EV pass, ID kaart, juhiluba);
 • haridust ja varem omistatud kinnisvara hindamise kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;
 • täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;
 • vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele võidakse täiendavalt nõuda tööandja(te) hinnangulehte (i);
 • kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument;
 • eksperthinnangute näidised (min 3 hinnangut, mis vastavad taotletavale kvalifikatsioonile);
 • EKHÜ liikmeks astumise aeg või vähemalt kahe spetsialisti (atesteeritud hindaja, EKHÜ liige, riigi või omavalitsuse töötaja või krediidiastuse töötaja, kelle kompetentsi kuulub varade hindamine) kinnitus taotleja kogemuste kohta.
 • Kutseomistamise tasu EKHÜ liikmetele on 2000 (kaks tuhat) krooni ning mitteliikmetele 3000 (kolm tuhat) krooni. Kutseomistamise tasu tuleb tasuda hiljemalt 01.10.2007 Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu arveldusarvele 10052028154002, selgitusse tuleb märkida 1) eksamil osaleja nimi ja 2) kutseomistamise tasu. 

  Kutsetunnistuse taotlemise eeltingimusteks on:

  1. majanduslik,  tehniline või muu kõrgharidus (bakalaureuse kraad), mille programmis on kinnisvaraalased õppeained või kutset omistava organi poolt aktsepteeritud koolitus.
  2. vähemalt 3-aastane dokumentaalselt tõestatud kinnisvara hindamise alane töökogemus (soovitatavalt kutsetunnistust omava hindaja juhendamisel).
  3. kutsetunnistuse taotlemisel eeldatakse head mainet ja hindaja kutse-eetika nõuete järgimist taotlemisele eelneva perioodi jooksul.

  Kutsetunnistuse pikendamiseks:

  1. tuleb kutsekomisjonile esitada vabas vormis avaldus, milles taotleja märgib oma nime, kutsetunnistuse numbri, mida soovib pikendada, selle kehtivuse aja ning kontaktandmed.
  2. pikendada saab sama või madalamat kutsekvalifikatsiooni, mida hindaja varem omas. Kõrgema kvalifikatsiooni taotlemisel tuleb kutseeksamitel osaleda üldistel alustel.

  Kõik dokumendid peavad olema esitatud hiljemalt 01.10.2007.