Kutse andmine

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

KA
Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

• toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
• olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
• aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
• muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.
Tööandjal on võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus.

Igale kutsele koostatakse kutsestandard.
Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks.
Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest.
Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Arhitektuuri, Geomaatka, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2018 otsusega