Näidistööde juhend

Kutse esmasel taotlemisel tuleb esitada eksperthinnangute näidised:

1. Eksperthinnangute näidised peavad olema esitatud Eesti varahindamise standardiseeria EVS 875
standardite nõuetele vastavas eksperthinnangu vormis.

2. Eksperthinnangute näidised peavad olema koostatud taotleja poolt.

3. Eksperthinnangute näidised peavad olema esitatud eesti keeles.

4. Juhul kui taotleja soovib esitada näidistöid, mis vastavad mõne muu rahvusvahelise standardi
nõuetele ja/või on võõrkeelsed, siis peab taotleja selliste näidistööde esitamise kutsekomisjoniga
eelnevalt kooskõlastama.

5. Võõrkeelse eksperthinnangu näidise esitamisel tuleb esitada ka dokumendi tõlge eesti keelde.
Kui nõutud tõlget ei esitata, on kutsekomisjonil õigus jätta taotleja dokumendid menetlemata.

6. Eksperthinnangute näidised peavad vastama taotletavale kutsetasemele
(peavad võimaldama hinnata tema vastavust taotletavale kutsetasemele):
6.1. Kinnisvara nooremhindaja -1 hinnang korteriomandi (elamispind) hindamise kohta.
6.2. Kinnisvara hindaja – minimaalselt 3 hinnangut (hinnangud korteriomandi ja hoonestamata
elamumaa kohta) – Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja nendega kaasnevad krundid.
6.3. Vara hindaja – minimaalselt 3 hinnangut [Vara hindaja taseme taotlemisel on soovituslik esitada erinevaid töid, millest vähemalt üks peab olema äripinna hindamise kohta. Töös peab olema kasutatud tulumeetodit (kuna tulumeetodil on kaks erinevat vormi, siis soovituslik on kasutada diskonteeritud rahavoogude meetodit)] – Spetsialiseerumine: kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jmt (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad, tanklad, õliterminaalid vms.